Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Sözlüğü / J Harfi

dağ arabası
yabancı sözcüklere türkçe karşılıklar kılavuzu -J


Harf Seç ve Sözcük Ara

jakoben Fr. jacobin
tepeden inmeci
Tepeden inme taraftarı.


jakobenizm Fr. jacobinisme
tepeden inmecilik
Egemen güçlerin, toplumun çıkarına birtakım görüşleri, uygulamaları topluma benimsetmesine dayanan akım.


jakuzi İng. jacuzzi
sağlık havuzu
İçindeki suyun birtakım düzeneklerle titreştirildiği özel havuz.


jaluzi Fr. jalousie
şerit perde
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plastik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni.


jam-session İng. jam-session
toplu caz
Caz müzisyenlerinin bir araya gelerek müzik yapmaları.


janjan Fr. changeant
yanardöner
Kıpırdadıkça çeşitli renklerde parlayan (kumaş, deri vb.).


janr Fr. genre
1. tarz, 2. biy. tür
1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup. 2. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm.


jargon Fr. jargon
argo
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.


jenerasyon Fr. génération
top. b. kuşak
Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği.


jeneratör Fr. générateur
fiz. üreteç
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.


jenerik Fr. générique
sin. ve TV tanıtma yazısı
Bir filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.nin adlarını, filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan, filmin başında veya sonunda bulunan liste.


jenosit Fr. génnocide
top. b. soykırım
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme.


jeodezi Fr. géodésie
jeol. yer ölçümü
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim.


jeolog Fr. géologue
yer bilimci
Yer bilimi uzmanı.


jeoloji Fr. géologie
yer bilimi
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim.


jeolojik Fr. géologique
yer bilimsel
Yer bilimle ilgili.


jeomorfolog Fr. géomorphologue
yüzey bilimci
Yüzey bilimi ile uğraşan.


jeomorfoloji Fr. géomorphologie
yüzey bilimi
Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim.


jeosantrik Fr. géocentrique
yermerkezci
Yerin gözlem noktası olarak alınan merkeziyle ilgili.


jeosantrizm Fr. géocentrisme
yermerkezcilik
Yer yuvarlığını evrenin merkezi sayanların görüşü.


jeotropizma Fr. géotropisme
bit. b. yere yönelim
Bitkilerde kök ve sapların, yer çekimi etkisi ile belli bir doğrultu almaları özelliği.


jet ski İng. jet ski
su kızağı
Bu araçla yapılan spor dalı.


jinekoloji Fr. gynécologie
tıp kadın hastalıkları
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalı.


jips Fr. gypse
min. alçı taşı
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat.


jogging İng. jogging
sp. doğa yürüyüşü
Belli kurallar ve grup anlayışı içinde doğada yapılan uzun yürüyüşler.


joy-stick İng. joy-stick
kumanda kolu
Genellikle bilgisayar oyunlarında oyunu yönetebilmek için kullanılan özel bir araç.


just in time İng. just in time
gerektiğinde üretim
İhtiyaç duyulan yerde ve zamanda üretim yapma tekniği.


jüpon Fr. jupon
iç etek
Kadınların giysi altına giydikleri etek.


jüri Fr. jury
1. seçiciler kurulu, 2. huk. hakem heyeti
1. Yarışma, sınav vb. etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul. 2. Bazı ülkelerde yurttaşlardan seçilmiş ve mahkemede yargı görevini yapan geçici kurul.