Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Sözlüğü / B Harfi

dağ arabası
 harfi ile başlayan yabancı sözcükler

Harf Seç ve Sözcük Ara

background İng. background
1. arka plan, 2. art alan
1. Gerideki görünüm. 2. Daha önceki dönemlerde elde edilen bilgi ve deneyim.


badminton İng. badminton
sp. tüytop
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun.


bandrol Fr. banderole
denetim pulu
1. Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan şerit veya etiket. 2. Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket.


bankiz Fr. banquise
coğ. buzla
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı.


banknot Fr. bank-note
kâğıt para
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para.


banliyö Fr. banlieue
yörekent
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi.


barisfer Fr. barysphère
jeol. ağır küre
Yer yuvarlağının, yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü.


bariyer Fr. barrière
engel
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep.


barkod Fr. barcode
çizgi im
Malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket.


barometre Fr. baromètre
fiz. basınçölçer
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet.


basketbol İng. basketball
sp. sepet topu
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun.


bateri Fr. batterie
müz. davul
Orkestrada vurmalı çalgı takımı.


baterist Fr. batteriste
müz. davulcu
Orkestrada vurmalı çalgı takımını kullanan.


batimetre Fr. bathymètre
den. derinlikölçer
Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet.


batimetri Fr. bathymétrie
den. derinlik ölçümü
Okyanus derinliğinin veya yüksekliğinin özel bir aletle belirlenmesi işlemi.


baypas İng. by-pass
1. devre dışı, 2. tıp köprüleme
1. Konudan uzak, ilgisiz. 2. Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi.


baz Fr. base
temel
En önemli, belli başlı.


bearish İng. bearish
ekon. düşen piyasa
Borsada fiyat indirilmesine neden olacak eğilim, fiyat düşürücü özellik.


bek İng. back
sp. savunma oyuncusu
Kalecinin önünde yer alan, kaleyi savunan oyunculardan her biri.


benchmarking İng. benchmarking
bilgileşim
Kuruluşlar, şirketler arasında bilgi satma.


bestseller İng. bestseller
çoksatar
En çok satılan yayın.


betoniyer Fr. bétonnaière
betonkarar
Beton yapmak üzere çimento, kum ve suyu karıştıran makine.


bibliyofil Fr. bibliophile
kitapsever
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı (kimse).


bibliyografi Fr. bibliographie
kaynakça
Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.


bibliyografya Yun.
kaynakça
Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.


bibliyoman Fr. bibliomane
kitap düşkünü
Hastalık derecesine varan kitap sevgisi olan kimse.


bibliyomani Fr. bibliomanie
kitap düşkünlüğü
Kitap düşkünü olma durumu.


bibliyotek Fr. bibliothèque
kitaplık
Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş.


bienal Fr. biennal
yılaşırı
Bir yıl ara ile, iki yılda bir.


bigudi Fr. bigoudi
sarmaç
Kadınların saçlarını kıvırmak için kullandıkları, metal, sünger veya plastikten, boru biçiminde küçük araç.


bilanço İt. bilancio
ekon. dengelem
Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge.


billboard İng. billboard
duyurumluk
Duyuruların üzerine yazıldığı veya yapıştırıldığı düz levha.


bilyon Fr. billion
milyar
Milyon kere binin, bin milyonun adı.


biyogaz Fr. biogaz
gübre gazı
Hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı.


biyografi Fr. biographie
öz geçmiş
Bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı.


biyoloji Fr. biologie
dirim bilimi
Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.


biyolojik Fr. biologique
dirim bilimsel
Biyoloji ile ilgili.


biyonik Fr. bionique
dirim kurgusal
Biyoloji ve elektronikle ilgili olan.


blender İng. blender
karıştırıcı
1. İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı. 2. Çeşitli besin maddelerini karıştırma ve çarpma işinde kullanılan araç veya alet.


bloke Fr. bloqué
kullanılması önlenmiş, el konulmuş
Kullanılması önlenmek amacıyla el konulmuş.


blöf Fr. bluff
kurusıkı
Karşısında kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır.


blue chips İng. blue chips
ekon. mavi boncuklular
İşlem hacmi yüksek ve getirisi istikrarlı hisse senetleri.


boarding card İng. boarding card
uçuş kartı
Yapılacak uçak yolculuğuyla ilgili uçuş saati, koltuk numarası vb. bilgilerin bulunduğu kart.


bodyguard İng. bodyguard
koruma
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi.


boks Fr. boxe
sp. yumruk oyunu
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü.


boksör Fr. boxeur
sp. yumruk oyuncusu
Boks yapan kimse.


bold İng. bold
bl. koyu
Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.


bolometre Fr. bolomètre
fiz. ışınımölçer
Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç.


botanik Fr. botanique
bitki bilimi
Bitkileri inceleyen bilim kolu.


branş Fr. branche
kol
Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri.


brick game İng. brick game
tuğla oyunu
Bilgisayarda veya cep telefonlarında oynanan, topla tuğlaları yıkma esasına dayanan oyun.


brifing İng. briefing
bilgilendirme
Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklama.


broker İng. broker
ekon. borsa simsarı
Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.


burjuva Fr. bourgeois
kent soylu
Orta sınıftan olan.


burjuvazi Fr. bourgeoisie
kent soyluluk
Burjuva sınıfı